RIWAY

“สัมมนาอบรมภาวะผู้นำ” ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2018 –ฮ่องกง

  20 มกราคม 2018
 Kai Tak Cruise Terminal Level 1 Hall A

RIWAY อินเตอร์เนชั่นแนลสัมมนาอบรมภาวะผู้นำไตรมาสแรก ประจำปี 2018 จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ฮ่องกง

ผู้นำในตำแหน่งตั้งแต่ไดมอนด์ 3 สตาร์ขึ้นไปเท่านั้นที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จงเลือกให้ตนเองได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในตนเอง นำเอาประสบการณ์ความสำเร็จที่มีอยู่เพื่อปลูกฝังทีมและผู้นำให้ประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้น และนี่คือสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ RIWAY ยึดมั่นเสมอมา ให้คนอีกมากมายมีโอกาสได้ค้นพบการเริ่มต้นและคุณค่าแห่งชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ถูกต้องเหมาะสมเช่นนี้