RIWAY
TEAM ELITE

ทีมอิลิทเพกาซัส II

LIM SOON LEE

เขามีความเป็นผู้ใหญ่และเป็นแบบอย่างที่ดีของคนรุ่นใหม่

ภูมิหลังอันยากแค้น เขาหวังเพียงว่าจะทำอย่างไรให้ครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เขาคว้าโอกาศครั้งสำคัญในชีวิต โดยการละทิ้งธุรกิจของตนเองเพื่อเข้าร่วม RIWAY การ เปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จของเขาคือความภาคภูมิใจของคนในครอบครัว และ เป็นการสานฝันที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตให้เป็นจริง!

เขาเป็นผู้ติดตามที่ดี มีความจงรักภักดี ความสำเร็จของเขาใน RIWAY จะอยู่เหนือจิตนา การ