RIWAY
TEAM ELITE

ทีมอิลิทเพกาซัส II

LINDY LOU VALENDEZ

เธอเพิ่งเข้ามาร่วมงานกับ RIWAY ได้เพียง 18 เดือนเท่านั้น เธอต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ให้เป็นไปในแบบที่เคยฝันมาตลอดให้กลายเป็นจริงโดยเร็วที่สุด  ดังนั้น เธอจึงทุ่มเททั้งในเรื่องของเวลา จิตวิญญาณและความแน่วแน่เพื่อให้บรรลุตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้

ทุกคนรอบตัวเธอได้พิสูจน์ให้เธอได้เห็นแล้วว่า ค่านิยมหลัก 6 ประการของ RIWAY สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างสิ้นเชิง เธอสามารถชำระหนี้สินได้จนหมดสิ้น สามารถเลี้ยงดูลูกๆ ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น และยังสามารถรับมือกับผู้คนหลากหลายที่พบเจอในแต่ละวันได้อีกด้วย ซึ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ล้วนมาจากความมุ่งมั่นของทีมงาน