RIWAY
TEAM ELITE

ทีมอิลิทเพกาซัส VI

MAY YANG

เมื่อกำหนดเป้าหมายแล้ว ก็ควรพิชิตเป้าหมายที่วางไว้”

ธุรกิจขายตรงสามารถกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบุคลิกภาพและทำให้คนคนหนึ่ง เติบโตขึ้นได้ ความท้าทายในการขึ้นสู่ตำแหน่งเพกาซัสไม่เคยทำให้เธอรู้สึกกดดัน เพราะ ขอเพียงแค่ต้องการ เธอก็จะพิชิตเป้าหมายนั้นให้ได้ ความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหา เป็นการเว้นช่องว่างเพื่อพัฒนาตนเอง และก้าวสู่หนทางแห่งความสำเร็จ”

ความรับผิดชอบที่มากขึ้นกับตำแหน่งทีมอิลิทเพกาซัส และเป้าหมายสูงสุดของเธอคือ การนำพาทีมงานก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งทีมอิลิทเพกาซัส