RIWAY

“งานสัมมนาอบรมภาวะผู้นำ” ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2018

 22 October 2018
 Manila Mall Of Asia Arena
 7pm - 10pm

ใกล้สิ้นปีเข้ามาทุกที ประธานกรรมการบริหาร Mr Lim Boon Hong จึงถือโอกาสนี้กระตุ้นผลงานในช่วงโค้งสุดท้ายด้วยการออกเดินสายแบ่งปันประสบการณ์และวิสัยทัศน์อันกว้างไกลยังเมืองต่างๆ รวม 7 แห่ง

งานสัมมนาในมะนิลา ไทเป โตเกียว กัวลาลัมเปอร์ ฮ่องกง สิงคโปร์ และจาการ์ตา คือโอกาสอันดีที่พวกเราทุกคนจะได้เคลียร์สมองให้ปลอดโปร่งและเติมพลังให้เต็มเปี่ยมพร้อมเริ่มต้น “ปีแรก” ของ RIWAY International หลังจากซุ่มเตรียมตัวมานานนับสิบปี การจะเป็นผู้นำที่โดดเด่น อันดับแรกคุณต้องรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง และรู้จักไขว่คว้าหาโอกาสในการเรียนรู้และขัดเกลาตัวเองอยู่เสมอ การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถซึมซับความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

ขอเพียงคุณมีความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลง ชีวิตของคุณก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป 25 October 2018
 Nangang Exhibition Center, Hall 1 — Sky Dome (4F)
 7pm - 10pm

ใกล้สิ้นปีเข้ามาทุกที ประธานกรรมการบริหาร Mr Lim Boon Hong จึงถือโอกาสนี้กระตุ้นผลงานในช่วงโค้งสุดท้ายด้วยการออกเดินสายแบ่งปันประสบการณ์และวิสัยทัศน์อันกว้างไกลยังเมืองต่างๆ รวม 7 แห่ง

งานสัมมนาในมะนิลา ไทเป โตเกียว กัวลาลัมเปอร์ ฮ่องกง สิงคโปร์ และจาการ์ตา คือโอกาสอันดีที่พวกเราทุกคนจะได้เคลียร์สมองให้ปลอดโปร่งและเติมพลังให้เต็มเปี่ยมพร้อมเริ่มต้น “ปีแรก” ของ RIWAY International หลังจากซุ่มเตรียมตัวมานานนับสิบปี การจะเป็นผู้นำที่โดดเด่น อันดับแรกคุณต้องรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง และรู้จักไขว่คว้าหาโอกาสในการเรียนรู้และขัดเกลาตัวเองอยู่เสมอ การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถซึมซับความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

ขอเพียงคุณมีความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลง ชีวิตของคุณก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป 29 October 2018
 Tokyo Prince Park Tower — Convention Center
 7pm - 10pm

ใกล้สิ้นปีเข้ามาทุกที ประธานกรรมการบริหาร Mr Lim Boon Hong จึงถือโอกาสนี้กระตุ้นผลงานในช่วงโค้งสุดท้ายด้วยการออกเดินสายแบ่งปันประสบการณ์และวิสัยทัศน์อันกว้างไกลยังเมืองต่างๆ รวม 7 แห่ง

งานสัมมนาในมะนิลา ไทเป โตเกียว กัวลาลัมเปอร์ ฮ่องกง สิงคโปร์ และจาการ์ตา คือโอกาสอันดีที่พวกเราทุกคนจะได้เคลียร์สมองให้ปลอดโปร่งและเติมพลังให้เต็มเปี่ยมพร้อมเริ่มต้น “ปีแรก” ของ RIWAY International หลังจากซุ่มเตรียมตัวมานานนับสิบปี การจะเป็นผู้นำที่โดดเด่น อันดับแรกคุณต้องรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง และรู้จักไขว่คว้าหาโอกาสในการเรียนรู้และขัดเกลาตัวเองอยู่เสมอ การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถซึมซับความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

ขอเพียงคุณมีความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลง ชีวิตของคุณก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป 31 October 2018
 Stadium Malawati
 7pm - 10pm

ใกล้สิ้นปีเข้ามาทุกที ประธานกรรมการบริหาร Mr Lim Boon Hong จึงถือโอกาสนี้กระตุ้นผลงานในช่วงโค้งสุดท้ายด้วยการออกเดินสายแบ่งปันประสบการณ์และวิสัยทัศน์อันกว้างไกลยังเมืองต่างๆ รวม 7 แห่ง

งานสัมมนาในมะนิลา ไทเป โตเกียว กัวลาลัมเปอร์ ฮ่องกง สิงคโปร์ และจาการ์ตา คือโอกาสอันดีที่พวกเราทุกคนจะได้เคลียร์สมองให้ปลอดโปร่งและเติมพลังให้เต็มเปี่ยมพร้อมเริ่มต้น “ปีแรก” ของ RIWAY International หลังจากซุ่มเตรียมตัวมานานนับสิบปี การจะเป็นผู้นำที่โดดเด่น อันดับแรกคุณต้องรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง และรู้จักไขว่คว้าหาโอกาสในการเรียนรู้และขัดเกลาตัวเองอยู่เสมอ การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถซึมซับความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

ขอเพียงคุณมีความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลง ชีวิตของคุณก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป 2 November 2018
 Asiaworld-Expo — Hall 3
 7pm - 10pm

ใกล้สิ้นปีเข้ามาทุกที ประธานกรรมการบริหาร Mr Lim Boon Hong จึงถือโอกาสนี้กระตุ้นผลงานในช่วงโค้งสุดท้ายด้วยการออกเดินสายแบ่งปันประสบการณ์และวิสัยทัศน์อันกว้างไกลยังเมืองต่างๆ รวม 7 แห่ง

งานสัมมนาในมะนิลา ไทเป โตเกียว กัวลาลัมเปอร์ ฮ่องกง สิงคโปร์ และจาการ์ตา คือโอกาสอันดีที่พวกเราทุกคนจะได้เคลียร์สมองให้ปลอดโปร่งและเติมพลังให้เต็มเปี่ยมพร้อมเริ่มต้น “ปีแรก” ของ RIWAY International หลังจากซุ่มเตรียมตัวมานานนับสิบปี การจะเป็นผู้นำที่โดดเด่น อันดับแรกคุณต้องรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง และรู้จักไขว่คว้าหาโอกาสในการเรียนรู้และขัดเกลาตัวเองอยู่เสมอ การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถซึมซับความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

ขอเพียงคุณมีความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลง ชีวิตของคุณก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป 4 November 2018
 Singapore Expo — Hall 3
 7pm - 10pm

ใกล้สิ้นปีเข้ามาทุกที ประธานกรรมการบริหาร Mr Lim Boon Hong จึงถือโอกาสนี้กระตุ้นผลงานในช่วงโค้งสุดท้ายด้วยการออกเดินสายแบ่งปันประสบการณ์และวิสัยทัศน์อันกว้างไกลยังเมืองต่างๆ รวม 7 แห่ง

งานสัมมนาในมะนิลา ไทเป โตเกียว กัวลาลัมเปอร์ ฮ่องกง สิงคโปร์ และจาการ์ตา คือโอกาสอันดีที่พวกเราทุกคนจะได้เคลียร์สมองให้ปลอดโปร่งและเติมพลังให้เต็มเปี่ยมพร้อมเริ่มต้น “ปีแรก” ของ RIWAY International หลังจากซุ่มเตรียมตัวมานานนับสิบปี การจะเป็นผู้นำที่โดดเด่น อันดับแรกคุณต้องรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง และรู้จักไขว่คว้าหาโอกาสในการเรียนรู้และขัดเกลาตัวเองอยู่เสมอ การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถซึมซับความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

ขอเพียงคุณมีความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลง ชีวิตของคุณก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป 10 November 2018
 Sentul International Convention Center
 7pm - 10pm

ใกล้สิ้นปีเข้ามาทุกที ประธานกรรมการบริหาร Mr Lim Boon Hong จึงถือโอกาสนี้กระตุ้นผลงานในช่วงโค้งสุดท้ายด้วยการออกเดินสายแบ่งปันประสบการณ์และวิสัยทัศน์อันกว้างไกลยังเมืองต่างๆ รวม 7 แห่ง

งานสัมมนาในมะนิลา ไทเป โตเกียว กัวลาลัมเปอร์ ฮ่องกง สิงคโปร์ และจาการ์ตา คือโอกาสอันดีที่พวกเราทุกคนจะได้เคลียร์สมองให้ปลอดโปร่งและเติมพลังให้เต็มเปี่ยมพร้อมเริ่มต้น “ปีแรก” ของ RIWAY International หลังจากซุ่มเตรียมตัวมานานนับสิบปี การจะเป็นผู้นำที่โดดเด่น อันดับแรกคุณต้องรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง และรู้จักไขว่คว้าหาโอกาสในการเรียนรู้และขัดเกลาตัวเองอยู่เสมอ การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถซึมซับความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

ขอเพียงคุณมีความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลง ชีวิตของคุณก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป