RIWAY
核心管理(总部) 管理(区域)
行销部 发展部 营运部 财务部 创构部 培训部 法务部
财务部

Rachel Ong

RIWAY 国际财务总监

管理资金流动、财务账户、财务报告,以及内部财务控制。

Anna Tong
Zoe Wen
Hill Ong
Ricky Yap
Kammy Fong
Zen Wang
Olga Shih
Tan Lee Hong
Ayana Mori