RIWAY

“คืนแห่งเกียรติยศ” ไตรมาสที่ 2 ปี 2565

 19 มิถุนายน 2565

“คืนแห่งเกียรติยศ” ของ RIWAY International มีความสำคัญอย่างยิ่งกับชาว RIWAY ทุกคน เพราะนี่ไม่ได้เป็นเพียงช่วงเวลาที่จะทำให้ทุกคนเห็นถึงการพัฒนาและความสำเร็จของตัวเองใน 3 เดือนนี้เท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีที่สามารถประจักษ์ถึงความรุ่งโรจน์ของบรรดาผู้ที่ทุ่มสุดกำลังเพื่อเข้าใกล้ความฝันขึ้นไปอีกก้าว

ในขณะที่ RIWAY ค่อย ๆ กลับมาจัดงานคืนแห่งเกียรติยศในรูปแบบออนกราวน์ พวกเราก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกต่าง ๆ ที่ห่างหายไปนาน ตลอดจนสัมผัสถึงความรู้สึกของการถูกยกย่องอย่างแท้จริงอีกครั้ง อย่างไรก็ตามเวทีแห่งการเชิดชูเกียรติของ RIWAY นั้นมีอยู่เสมอสำหรับผู้นำของเรา นี่เป็นความจริงที่คงอยู่เสมอ แต่สิ่งสำคัญที่แท้จริง คือคุณอยากไปถึงระดับไหน

“คืนแห่งเกียรติยศ” ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2565 เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น เพราะการเดินทางสู่จุดสูงสุดของ RIWAY และผู้นำนั้นไร้ซึ่งขีดจำกัด และโลกจะกลายเป็นเวทีของเรา 18 มิถุนายน 2565

“คืนแห่งเกียรติยศ” ของ RIWAY International มีความสำคัญอย่างยิ่งกับชาว RIWAY ทุกคน เพราะนี่ไม่ได้เป็นเพียงช่วงเวลาที่จะทำให้ทุกคนเห็นถึงการพัฒนาและความสำเร็จของตัวเองใน 3 เดือนนี้เท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีที่สามารถประจักษ์ถึงความรุ่งโรจน์ของบรรดาผู้ที่ทุ่มสุดกำลังเพื่อเข้าใกล้ความฝันขึ้นไปอีกก้าว

ในขณะที่ RIWAY ค่อย ๆ กลับมาจัดงานคืนแห่งเกียรติยศในรูปแบบออนกราวน์ พวกเราก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกต่าง ๆ ที่ห่างหายไปนาน ตลอดจนสัมผัสถึงความรู้สึกของการถูกยกย่องอย่างแท้จริงอีกครั้ง อย่างไรก็ตามเวทีแห่งการเชิดชูเกียรติของ RIWAY นั้นมีอยู่เสมอสำหรับผู้นำของเรา นี่เป็นความจริงที่คงอยู่เสมอ แต่สิ่งสำคัญที่แท้จริง คือคุณอยากไปถึงระดับไหน

“คืนแห่งเกียรติยศ” ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2565 เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น เพราะการเดินทางสู่จุดสูงสุดของ RIWAY และผู้นำนั้นไร้ซึ่งขีดจำกัด และโลกจะกลายเป็นเวทีของเรา 26 มิถุนายน 2565

“คืนแห่งเกียรติยศ” ของ RIWAY International มีความสำคัญอย่างยิ่งกับชาว RIWAY ทุกคน เพราะนี่ไม่ได้เป็นเพียงช่วงเวลาที่จะทำให้ทุกคนเห็นถึงการพัฒนาและความสำเร็จของตัวเองใน 3 เดือนนี้เท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีที่สามารถประจักษ์ถึงความรุ่งโรจน์ของบรรดาผู้ที่ทุ่มสุดกำลังเพื่อเข้าใกล้ความฝันขึ้นไปอีกก้าว

ในขณะที่ RIWAY ค่อย ๆ กลับมาจัดงานคืนแห่งเกียรติยศในรูปแบบออนกราวน์ พวกเราก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกต่าง ๆ ที่ห่างหายไปนาน ตลอดจนสัมผัสถึงความรู้สึกของการถูกยกย่องอย่างแท้จริงอีกครั้ง อย่างไรก็ตามเวทีแห่งการเชิดชูเกียรติของ RIWAY นั้นมีอยู่เสมอสำหรับผู้นำของเรา นี่เป็นความจริงที่คงอยู่เสมอ แต่สิ่งสำคัญที่แท้จริง คือคุณอยากไปถึงระดับไหน

“คืนแห่งเกียรติยศ” ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2565 เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น เพราะการเดินทางสู่จุดสูงสุดของ RIWAY และผู้นำนั้นไร้ซึ่งขีดจำกัด และโลกจะกลายเป็นเวทีของเรา 2 กรกฎาคม 2565

“คืนแห่งเกียรติยศ” ของ RIWAY International มีความสำคัญอย่างยิ่งกับชาว RIWAY ทุกคน เพราะนี่ไม่ได้เป็นเพียงช่วงเวลาที่จะทำให้ทุกคนเห็นถึงการพัฒนาและความสำเร็จของตัวเองใน 3 เดือนนี้เท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีที่สามารถประจักษ์ถึงความรุ่งโรจน์ของบรรดาผู้ที่ทุ่มสุดกำลังเพื่อเข้าใกล้ความฝันขึ้นไปอีกก้าว

ในขณะที่ RIWAY ค่อย ๆ กลับมาจัดงานคืนแห่งเกียรติยศในรูปแบบออนกราวน์ พวกเราก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกต่าง ๆ ที่ห่างหายไปนาน ตลอดจนสัมผัสถึงความรู้สึกของการถูกยกย่องอย่างแท้จริงอีกครั้ง อย่างไรก็ตามเวทีแห่งการเชิดชูเกียรติของ RIWAY นั้นมีอยู่เสมอสำหรับผู้นำของเรา นี่เป็นความจริงที่คงอยู่เสมอ แต่สิ่งสำคัญที่แท้จริง คือคุณอยากไปถึงระดับไหน

“คืนแห่งเกียรติยศ” ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2565 เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น เพราะการเดินทางสู่จุดสูงสุดของ RIWAY และผู้นำนั้นไร้ซึ่งขีดจำกัด และโลกจะกลายเป็นเวทีของเรา