RIWAY

“สัมมนาอบรมภาวะผู้นำ” ไตรมาสที่ 3 ปี 2566

 3 สิงหาคม 2566
 MIECC, Hall AB, Level 1

ปัญญาเกิดจากความพยายามเล็ก ๆ ในแต่ละวัน ทั้งยังสั่งสมผ่านการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการที่เราก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยการเริ่มต้นจากก้าวเล็ก ๆ ที่มั่นคงในทุกวันอย่างไร

ขอแค่เราเปิดใจและเปิดรับความรู้ให้กว้างอย่างเสมอ เพราะทุกหนทุกแห่งในชีวิตประจำวันเต็มไปด้วยโอกาสและการเรียนรู้ ขณะเดียวกันการเรียนรู้จากผู้ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเรานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง

5 ปีให้หลัง งาน “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำ” ไตรมาสที่ 3 ในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรที่โดดเด่นทั้ง 3 ท่าน ด้วยประสบการณ์ในตลาดที่มากกว่า 20 ปีของพวกเขาจะมอบโลกทัศน์ใหม่และจุดประกายไฟให้กับผู้ที่มีความกระตือรือร้นสูงและใฝ่รู้ พร้อมกับหัวข้อพิเศษที่มอบพลังแห่งการส่งเสริมที่ยิ่งใหญ่ เมื่อเทียบกับการเรียนรู้จากผู้ประสบความสำเร็จที่เดินบนเส้นทางเดียวกันแล้ว จะมีหนทางไหนที่ดีกว่านี้อีกหรือ คุณได้ดูดซับความรู้จากการกลับขึ้นสู่เวทีของกองทัพที่ทรงพลังแล้วหรือยัง?

วิทยากร :
กรรมการอาวุโส RIWAY International Claudia Ong – การค้นพบ
กรรมการอาวุโส RIWAY International Dato’ Kenny Wong – การร่วมมือ
กรรมการอาวุโส RIWAY International Ivy See – การกระทำ 5 สิงหาคม 2566
 IMPACT Exhibition, Hall 5

ปัญญาเกิดจากความพยายามเล็ก ๆ ในแต่ละวัน ทั้งยังสั่งสมผ่านการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการที่เราก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยการเริ่มต้นจากก้าวเล็ก ๆ ที่มั่นคงในทุกวันอย่างไร

ขอแค่เราเปิดใจและเปิดรับความรู้ให้กว้างอย่างเสมอ เพราะทุกหนทุกแห่งในชีวิตประจำวันเต็มไปด้วยโอกาสและการเรียนรู้ ขณะเดียวกันการเรียนรู้จากผู้ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเรานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง

5 ปีให้หลัง งาน “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำ” ไตรมาสที่ 3 ในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรที่โดดเด่นทั้ง 3 ท่าน ด้วยประสบการณ์ในตลาดที่มากกว่า 20 ปีของพวกเขาจะมอบโลกทัศน์ใหม่และจุดประกายไฟให้กับผู้ที่มีความกระตือรือร้นสูงและใฝ่รู้ พร้อมกับหัวข้อพิเศษที่มอบพลังแห่งการส่งเสริมที่ยิ่งใหญ่ เมื่อเทียบกับการเรียนรู้จากผู้ประสบความสำเร็จที่เดินบนเส้นทางเดียวกันแล้ว จะมีหนทางไหนที่ดีกว่านี้อีกหรือ คุณได้ดูดซับความรู้จากการกลับขึ้นสู่เวทีของกองทัพที่ทรงพลังแล้วหรือยัง?

วิทยากร :
กรรมการอาวุโส RIWAY International Claudia Ong – การค้นพบ
กรรมการอาวุโส RIWAY International Dato’ Kenny Wong – การร่วมมือ
กรรมการอาวุโส RIWAY International Ivy See – การกระทำ 7 สิงหาคม 2566
 World Trade Center Metro Manila (WTC), Hall ABC

ปัญญาเกิดจากความพยายามเล็ก ๆ ในแต่ละวัน ทั้งยังสั่งสมผ่านการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการที่เราก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยการเริ่มต้นจากก้าวเล็ก ๆ ที่มั่นคงในทุกวันอย่างไร

ขอแค่เราเปิดใจและเปิดรับความรู้ให้กว้างอย่างเสมอ เพราะทุกหนทุกแห่งในชีวิตประจำวันเต็มไปด้วยโอกาสและการเรียนรู้ ขณะเดียวกันการเรียนรู้จากผู้ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเรานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง

5 ปีให้หลัง งาน “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำ” ไตรมาสที่ 3 ในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรที่โดดเด่นทั้ง 3 ท่าน ด้วยประสบการณ์ในตลาดที่มากกว่า 20 ปีของพวกเขาจะมอบโลกทัศน์ใหม่และจุดประกายไฟให้กับผู้ที่มีความกระตือรือร้นสูงและใฝ่รู้ พร้อมกับหัวข้อพิเศษที่มอบพลังแห่งการส่งเสริมที่ยิ่งใหญ่ เมื่อเทียบกับการเรียนรู้จากผู้ประสบความสำเร็จที่เดินบนเส้นทางเดียวกันแล้ว จะมีหนทางไหนที่ดีกว่านี้อีกหรือ คุณได้ดูดซับความรู้จากการกลับขึ้นสู่เวทีของกองทัพที่ทรงพลังแล้วหรือยัง?

วิทยากร :
กรรมการอาวุโส RIWAY International Claudia Ong – การค้นพบ
กรรมการอาวุโส RIWAY International Dato’ Kenny Wong – การร่วมมือ
กรรมการอาวุโส RIWAY International Ivy See – การกระทำ 12 สิงหาคม 2566
 Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 1

ปัญญาเกิดจากความพยายามเล็ก ๆ ในแต่ละวัน ทั้งยังสั่งสมผ่านการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการที่เราก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยการเริ่มต้นจากก้าวเล็ก ๆ ที่มั่นคงในทุกวันอย่างไร

ขอแค่เราเปิดใจและเปิดรับความรู้ให้กว้างอย่างเสมอ เพราะทุกหนทุกแห่งในชีวิตประจำวันเต็มไปด้วยโอกาสและการเรียนรู้ ขณะเดียวกันการเรียนรู้จากผู้ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเรานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง

5 ปีให้หลัง งาน “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำ” ไตรมาสที่ 3 ในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรที่โดดเด่นทั้ง 3 ท่าน ด้วยประสบการณ์ในตลาดที่มากกว่า 20 ปีของพวกเขาจะมอบโลกทัศน์ใหม่และจุดประกายไฟให้กับผู้ที่มีความกระตือรือร้นสูงและใฝ่รู้ พร้อมกับหัวข้อพิเศษที่มอบพลังแห่งการส่งเสริมที่ยิ่งใหญ่ เมื่อเทียบกับการเรียนรู้จากผู้ประสบความสำเร็จที่เดินบนเส้นทางเดียวกันแล้ว จะมีหนทางไหนที่ดีกว่านี้อีกหรือ คุณได้ดูดซับความรู้จากการกลับขึ้นสู่เวทีของกองทัพที่ทรงพลังแล้วหรือยัง?

วิทยากร :
กรรมการอาวุโส RIWAY International Claudia Ong – การค้นพบ
กรรมการอาวุโส RIWAY International Dato’ Kenny Wong – การร่วมมือ
กรรมการอาวุโส RIWAY International Ivy See – การกระทำ