RIWAY

การประชุมผู้นำระดับสูงที่นิวซีแลนด์

 1 มิถุนายน 2554

การประชุมผู้นำระดับสูงจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศนิวซีแลนด์ และเฉพาะผุ้นำที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเท่านั้นจึงจะได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงานในครั้งนี้