RIWAY
TEAM ELITE

ทีมอิลิทเพกาซัส I

ทีมอิลิทเพกาซัส I ตำแหน่งที่ได้รับการยกย่องอย่างสมเกียรติและเป็นเป้าหมายสูงสุดใน RIWAY คือบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการฝึกฝนทีมงาน ให้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งทีมอิลิทเพกาซัสได้จำนวนหนึ่งคน