RIWAY

ทีมอิลิทโมโนเซอรอส มีจิตใจโอบอ้อมอารี สามารถบรรลุยอดขายไดมอนด์ 3 สตาร์ ได้ 6 ตัว ภายใต้บัญชีเดียวกัน ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน

TS TEJAMULIA

HAVEN MENG

WONG YEE LEE

LIN CHIN JUNG

HU SUNG LING

EDYANTO

HSIEH LI JU

FANCY LEE

DENISE SEOW

LEE KOOI FONG

FOO LEE CHEN

CHONG FUI MENG

FLORA

王漪萍

陳金聲

LEE WON YONG

CHESTER TAY ZHI KEONG