RIWAY
Core Management (HQ) Management (Regional)
Marketing Development Operations Finance Establishment Training Compliance
Finance

Rachel Ong

RIWAY International
Chief Finance Officer

Manage cash flow, financial accounts, financial reporting compliances and internal controls.

  • Zoe Wen

    RIWAY International Deputy Chief
    Finance Officer

  • Hill Ong

    RIWAY International Deputy Chief
    Finance Officer

Anna Tong
Ricky Yap
Kammy Fong
Zen Wang
Olga Shih
Tan Lee Hong
Hatsuki Yamamoto
Mavel Tagoctoc Corpuz
Maggie Huang
Abby Lin
Tan Yen Hong
Mai