RIWAY
Core Management (HQ) Management (Regional)
Marketing Development Operations Finance Establishment Training Compliance
Operations

Ivy See

RIWAY International Senior Director
Chief Operations Officer

Ensure smooth operations for all branches and assist in the procurement of operational maintenance and supplies.

 • Femi Hsu

  RIWAY International Deputy Chief
  Operations Officer
  (Procedural)

 • Ellie Teoh

  RIWAY International Deputy Chief
  Operations Officer
  (Information)

 • Rey Chan

  RIWAY International Deputy Chief
  Operations Officer
  (Distribution)

 • Alice See

  RIWAY International Deputy Chief
  Operations Officer
  (Production)

Chan Chong Meng
Lim Yan Ping
Yeo Chin Yong
Lean Wei Lim
Chan Sen Haw
Raven Hue
Ingrid Chen
Peggy Ho
Vincent Foo
Jenny Chao
Lyorai Tan
Yupin Saelio
Silver Chin
Wong Yang Jie
Nikko, Alvaro
Eason Tseng
Amy Yu
Shaniea Patrice, Mollasgo
Too Sau Fung
Narimi Kobayashi
Teoh Weng Cheong
Laurenne Quan
Sarah Wu
Johnny Lin
Kwan Kai Ming
Joe Tseng
Bing Bing Chen
Wong Yee Keat
Phang Kai Xiang
Annie Liu
Mimi Huang
Lee Sze Wei
Nicholas Sia
Mei Hung
Emma Chou
Keith Bianca, Villar
Rex Tan
Ruby Hsu
Thams Loh
Ong Ming Khong
Luke Shih
Alvis Wang
Jack Zhou