RIWAY
核心管理(總部) 管理(區域)
行銷部 發展部 營運部 財務部 創構部 培訓部 法務部
創構部

胡孝華

力匯國際創構總監

對市場和產品進行研究和開發,規劃和執行市場拓展。

  • Peter Wang

    力匯國際創構副總監

  • Ling Lin

    力匯國際創構副總監

Amos Chang
Amanda Hung
He Jun
Wang Hai Yan
Eric Wu
Tiffany Yap
Flora Furutani
Grace Huang