RIWAY
核心管理(總部) 管理(區域)
行銷部 發展部 營運部 財務部 創構部 培訓部 法務部
創構部

胡孝華

力匯國際創構總監

對市場和產品進行研究和開發,規劃和執行市場拓展。

Peter Wang
Alice See
Kent Tsai
Amos Chang
Amanda Hung
He Jun
Wang Hai Yan
Eric Wu
Ling Lin
Tess Lin
Tiffany Yap