RIWAY
核心管理(總部) 管理(區域)
行銷部 發展部 營運部 財務部 創構部 培訓部 法務部
行銷部

Claudia Ong

資深總監
行銷部總監

計劃和組織項目與活動,處理培訓和網上線下的宣傳媒體。

  • Cherie Wong

    行銷部副總監(創意)

  • Lim Li Kuan

    行銷部副總監(推廣)

Keefe Lee
Lawrence Loh
Nah Kok Wah
Nate Chong
Steven Christian Tantra
Stephy Lau
Gan Siau Yong
Lawson Liaw
Liew Eng Eng
Shilvia Angela