RIWAY
核心管理(總部) 管理(區域)
行銷部 發展部 營運部 財務部 創構部 培訓部 法務部
行銷部

Claudia Ong

資深總監
行銷部總監

計劃和組織項目與活動,處理培訓和網上線下的宣傳媒體。

  • Cherie Wong

    行銷部副總監(創意)

  • Lim Li Kuan

    行銷部副總監(推廣)

Keefe Lee
Lawrence Loh
Nah Kok Wah
Nate Chong
Steven Christian Tantra
Stephy Lau
Gan Siau Yong
Lawson Liaw
Liew Eng Eng
Shilvia Angela
Shenny Leng
Tracy Lee
Darren Ho