RIWAY
核心管理(總部) 管理(區域)
行銷部 發展部 營運部 財務部 創構部 培訓部 法務部
財務部

Rachel Ong

力匯國際財務總監

管理資金流動、財務帳戶、財務報告,以及內部財務控制。

Anna Tong
Zoe Wen
Hill Ong
Ricky Yap
Kammy Fong
Zen Wang
Olga Shih
Tan Lee Hong
Ayana Mori