RIWAY
核心管理(總部) 管理(區域)
行銷部 發展部 營運部 財務部 創構部 培訓部 法務部
財務部

Rachel Ong

力匯國際財務總監

管理資金流動、財務帳戶、財務報告,以及內部財務控制。

  • Zoe Wen

    力匯國際財務副總監

  • Hill Ong

    力匯國際財務副總監

Anna Tong
Ricky Yap
Kammy Fong
Zen Wang
Olga Shih
Tan Lee Hong
Hatsuki Yamamoto
Mavel Tagoctoc Corpuz
Maggie Huang
Abby Lin
Tan Yen Hong
Mai